Καταστατικό Σωματείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: