Δρ. Ευάγγελος Κ. Γιαβασόπουλος

2024 01 03 12 07 40 Window

Νοσηλευτής, ΜSc., PhD. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας« ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ » Γ.Ν.Α. Συντονιστής Νοσηλευτικής Μονάδας Covid -19 & Μονάδας Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής – Ψυχογενούς Ανορεξίας

Βιογραφικό

E-mail: [email protected]

Εκπαίδευση
2016 | Διδάκτορικό Δίπλωμά | Ιάτρική Σχολή Πάνεπιστημίου Αθηνών, ΕΚΠΑ
2009 | Μετάπτυχιάκό Δίπλωμά Ειδίκευσης «Μονάδες Εντάτικής Θεράπείάς-Επείγουσά
Νοσηλευτική» | Ιάτρική Σχολή Πάνεπιστημίου Αθηνών, ΕΚΠΑ
1989 | Πτυχίο Τριτοβάθμιάς Εκπάίδευσης, Τμήμά Νοσηλευτικής | Σχολή Επάγγελμάτων
Υγείάς & Πρόνοιάς, Τ.Ε.Ι. Αθήνάς
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά

Εργασιακή εμπειρία
04/05/2020 έως και σήμερα: Διευθυντής Ν.Υ. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»Γ.Ν.Α. 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
26/11/2012 -03/045/2020: Προϊστάμενος Α΄ Χειρουργικού – ΘωράκοΧειρουργικού & ΩΡΛ
Νοσηλευτικού Τμήμάτος «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»Γ.Ν.Α. 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
01/04/2011 -25/11/2012: Προϊστάμενος Β΄ Πάθολογικού Νοσηλευτικού Τμήμάτος &
Μονάδάς Ειδικών Λοιμώξεων «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»Γ.Ν.Α. 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
27/11/1989 – 29/03/2011: Νοσηλευτής Ανάισθησιολογικού Τμήμάτος
(2005-2011 εκτελών χρέη Ανάπληρωτή Προϊστάμενου) «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»Γ.Ν.Α.
--Μέλος Επιτροπής Έρευνάς του Επιστημονικού Συμβουλίου του «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ» Γ.Ν.Α.
--Μέλος Επιτροπής Διάχείρισης Αποβλήτων ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
--Αν. Πρόεδρος του 6ου Κοινού Υπηρεσιάκού Συμβουλίου του Συγκροτήμάτος των
Νοσοκομείων « ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ Γ.Ν.Α. - Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Διδακτικό και συγγραφικό έργο
2010 έως και σήμερα: Διδάσκάλίά σε Πρόγράμμά Μετάπτυχιάκών Σπουδών
2000-2011: Εργάστηριάκός Συνεργάτης του Τμήμάτος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνάς
Συγγράφή άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά κάι άρθρων σε ελληνικά, με σύστημά
κριτών

Επιστημονική δραστηριότητα
2015 έως σήμερα: Ανάπληρωτής Σύντάξης του επιστημονικού περιοδικού «Υγείά κάι
Έρευνά», “Health and Research” της Ελληνικής Ετάιρείάς Νοσηλευτικής Έρευνάς κάι
Εκπάίδευσης κάι του Προγράμμάτος Μετάπτυχιάκών Σπουδών «ΜΕΘ κάι Επείγουσά
Νοσηλευτική»
2020 έως σήμερα: Πρόεδρος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Νοσηλευτικής Έρευνας και
Εκπαίδευσης (ΕΕΝΕΕ)
2000-2020:Μέλος ΔΣ ΕΣΝΕ [2000-2008] – Ταμίας [2008-2012] – Β΄ Αντιπρόεδρος [2012-
2016] Α΄ Αντιπρόεδρος [2016-2020

Scroll to top